Woordenlijst

Betekenis van woorden en uitleg over jargon

Behandeling

Iemand die medische verzorging ontvangt. In het geval van reclassering gaat het om psychiatrische/ psychologische behandeling.

Berisping en waarschuwing

Dit zijn bekendmakingen aan cliƫnten dat de regels zijn overtreden waarbij wordt vertelt wat daarvan de gevolgen zijn.

Cliƫnten

De mensen die bij de reclassering in het bestand staan.

Criminaliteit

Alle handelingen en gedragingen die door de wet strafbaar zijn gesteld

Dader

Iemand die na onderzoek schuldig is bevonden voor het plegen van een strafbaar feit.

Delict

Een gedraging die strafbaar is op basis van de wet.

Detentie

Een straf waarbij je wordt ingesloten: (voorlopige) hechtenis en gevangenisstraf.

EM

Elektronische Monitoring. Een systeem waarbij iemand een enkelband om krijgt met een GPS signaal Dat signaal wordt constant doorgezonden naar een meldpunt, waardoor we weten waar iemand is op welk moment.

Forensische Zorg

Behandeling die door een rechter is opgelegd aan mensen met een psychische of psychiatrische stoornis die een strafbaar feit hebben gepleegd wat mede veroorzaakt wordt door deze stoornis.

Gedetineerde

Iemand die in hechtenis zit of een gevangenisstraf uitzit.

Hechtenis

Als het onderzoek naar je strafzaak nog niet klaar is dan kun je als verdachte in voorlopige hechtenis blijven tot de rechter een uitspraak doet. Dit betekent dat je in de gevangenis verblijft.

Helpende factoren

Kenmerken en omstandigheden die de kans op crimineel gedrag verlagen.

Herstelbemiddeling

Begeleid contact tussen verdachten/ daders van een delict en de slachtoffers/ nabestaanden. Met als doel om een ingrijpende gebeurtenis te verwerken, het welzijn van betrokkenen te herstellen en de kans op herhaling door verdachte of dader te verminderen.

Justitiabele

Mensen die afhankelijk zijn van een organisatie die zich bezig houdt met de uitvoering van het strafrecht.

Justitie

Alle overheidsorganisaties die een taak hebben in de handhaving en uitvoering van het (straf)recht.

Ketenpartners

Organisaties die met elkaar samenwerken omdat hun werkzaamheden sterk van elkaar afhankelijk zijn. Het gaat hierbij om 1 proces waarbij elke organisatie een specifieke taak heeft. Zoals in het geval van de reclassering alle organisaties met wie wij samen werken in de criminaliteitsbestrijding.

Leefgebieden

Dit betreft zaken die voor ieder mens in het leven belangrijk zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan wonen, werk en inkomen, gezondheid.

Mediation

Het oplossen van problemen en conflicten door bemiddeling en onder begeleiding van een onafhankelijke persoon.

Risicofactoren

Kenmerken en omstandigheden die de kans op crimineel gedrag verhogen.

Recidive

Dit betekent herhaling. Bij de reclassering spreken we over recidive als iemand opnieuw delicten pleegt.

Reclasseren

Een persoon een plek teruggeven in de maatschappij (na het plegen van een delict). Reclasseringsinzet bestaat uit motiveren, stimuleren en controleren van mensen die delicten plegen en is gericht op het veranderen van gedrag waardoor mensen een leven gaan leiden zonder criminaliteit. De Reclassering is de organisatie die dit uitvoert.

Sanctie

Een maatregel of een straf die wordt opgelegd in een strafzaak.

Strafbaar feit

Alle handelingen (of het niet handelen) dat strafbaar is gesteld op basis van de wet. Strafbare feiten bestaan uit overtredingen (lichtere feiten die lichter worden bestraft) en misdrijven (ernstige feiten die zwaarder bestraft).

Verdachte

Iemand van wie onderzocht wordt of hij of zij een strafbaar feit heeft gepleegd.

Veroordeelde

Iemand die schuldig is bevonden voor het plegen van een strafbaar feit en een sanctie opgelegd heeft gekregen.

Voorwaardelijke Invrijheidsstelling

Iemand die een gevangenisstraf uitzit kan op basis van de wet, onder voorwaarden, eerder vrijkomen. Hiervoor brengen de JICN en de Reclassering samen advies uit aan de minister van Justitie en Veiligheid die hierover het besluit neemt. Voordeel is dat een gedetineerde onder toezicht en met controle terugkeert in de samenleving.

Verlof

Een vorm van begeleide terugkeer in de maatschappij na gevangenisstraf. In de meeste gevallen gebeurt dit met behulp van Elektronische Monitoring.

Vonnis

De beslissing van de rechter.

Wetenschappelijk gevalideerd

Dat wetenschappelijk is onderzocht of iets werkt zoals het moet werken en betrouwbaar is.